آیا می توانید محصولی را طبق نمونه های مشتری طراحی کنید؟

2022-01-19

بله، تا زمانی که مشتری یک نمونه و مشخصات را به ما ارائه دهد، مهندسان ما می توانند نقشه را در 3 روز کامل کنند و ما می توانیم آن را در 7-10 روز انجام دهیم.