آیا نمونه های Vape را ارائه می دهید؟ رایگان یا شارژ؟

2022-01-19

شرکت ما می تواند 20 عدد نمونه رایگان را به مشتری سیگار الکترونیکی ارائه دهد. اگر بیش از 20 عدد از نمونه ها باشد، هزینه اضافی دریافت می کنیم.