چرا مردم بخار می کنند؟

2022-01-19

اکثر افرادی که به مصرف سیگار می پردازند سیگاری هستند که سعی می کنند خطر آسیب ناشی از سیگار کشیدن را کاهش دهند.

در استرالیا در سال 2019، سیگاری‌ها دلایل زیر را برای استفاده از ویپینگ (می‌توانند بیش از یک پاسخ را انتخاب کنند) بر اساس نظرسنجی خانگی استراتژی ملی دارو در سال 2019 بیان کردند:

- ترک سیگار 44%

- کاهش 32 درصدی سیگار کشیدن

- برای جلوگیری از عود سیگار کشیدن 23%

â–³چون مضرات کمتری دارند 27%

â–³آنها 23% ارزانتر هستند

³44 درصد از افراد سیگاری گفتند که کنجکاوی عاملی در تصمیم آنها برای امتحان کردن سیگار است