آیا بخار کردن باعث ایجاد ریه پاپ کورن می شود؟

2022-01-19

نه. هیچ مدرکی مبنی بر این که نیکوتین بخارپز باعث این وضعیت می شود وجود ندارد و هیچ موردی هم مرتبط با ویپینگ وجود نداشته است.

"ریه پاپ کورن" (برونشیولیت انسدادی) یک بیماری ریوی جدی، اما نادر است که برای اولین بار در کارگران کارخانه پاپ کورن شناسایی شد. این به سطوح بسیار بالایی از "دی استیل" مرتبط بود که برای ایجاد طعم کره ای استفاده می شود.

برخی از مایعات الکترونیکی قبلی حاوی دی استیل بودند، با این حال سطوح موجود در بخار صدها برابر کمتر از دود سیگار بود و هرگز موردی از برونشیولیت انسدادی ناشی از سیگار کشیدن یا بخار کردن وجود نداشته است. دی استیل در حال حاضر به ندرت استفاده می شود.