مشتری چگونه از پیشرفت تولید سیگارهای الکترونیکی مطلع است؟

2022-01-19

ما برنامه زمانبندی پروژه را برای مشتری ارسال می کنیم و هر هفته گزارش پروژه را ارسال می کنیم.