آیا خدمات حمل و نقل ارائه می دهید؟

2022-01-19

معمولا ما مسئول حمل و نقل نیستیم، اما می توانیم کالا را به انبار مشتری ارسال کنیم.

اگر مشتری به آژانس حمل و نقل نیاز دارد، ما می توانیم آن را به مشتری توصیه کنیم.