مدت گارانتی باتری سیگار الکترونیکی شما چند سال است؟

2022-01-19

ما 12 ماه برای باتری ویپ خود تضمین می کنیم.