کارتومایزر چیست؟

2022-03-16

کارتومایزرها ترکیبی از اتومایزر و مخزن E-Liquid در یک جزء هستند. مخزن اتومایزر توسط مخزن E-Liquid احاطه شده است. بیشتر کارتومزیرها دارای مخازن بزرگتری نسبت به کارتریج هستند و مجبور نیستید آنها را به دفعات پر کنید. آنها در ظرفیت های مختلف از 1.6 میلی لیتر تا بیش از 5 میلی لیتر هستند.

--اتومایزر با مخزن بسته شده است و نشتی ندارد
ظرفیت های بزرگتر به معنای پر کردن مجدد کمتر است
پر کردن مجدد آسانتر است

کارتومایزر از فتیله برای کشیدن E-Liquid به مخزن اتومایزر یکپارچه خود استفاده می کند. فتیله ها می توانند کوتاه یا بلند باشند. فتیله های کوتاه تقریباً تا نیمی از مخزن امتداد دارند، در حالی که فتیله های بلند ممکن است به پایین برسند.