آیا سیگار الکترونیکی اعتیادآور است؟

2022-01-19

مهم نیست که چگونه نیکوتین را استنشاق کنید - سیگار معمولی یا سیگار الکترونیکی - همچنان یک ماده اعتیادآور است. اثرات لذت بخش نیکوتین همراه با نیمه عمر کوتاه آن باعث می شود افراد احساس کنند که بلافاصله پس از اولین دوز به دوز دیگری نیاز دارند. این منجر به یک چرخه معیوب اعتیاد می شود.