آیا سیگار کشیدن و ویپ کردن همزمان مشکلی ندارد؟

2022-01-19

این به «استفاده دوگانه» معروف است. استفاده دوگانه از سیگارهای الکترونیکی و سیگارهای تنباکو می تواند خطرات قابل توجهی برای سلامتی داشته باشد زیرا کشیدن هر مقدار سیگار معمولی بسیار مضر است. مردم نباید از هر دو محصول به طور همزمان استفاده کنند و قویاً توصیه می شود که استفاده از تمام محصولات تنباکو را به طور کامل متوقف کنند.