آیا سیگار الکترونیکی کمتر از سیگار مضر است؟

2022-01-19

آره. کارشناسان معتقدند سیگارهای الکترونیکی بر اساس آنچه تاکنون می دانیم، مضرات کمتری نسبت به سیگار دارند. سیگار کشیدن با تعدادی از خطرات بسیار جدی برای سلامتی هم برای فرد سیگاری و هم برای اطرافیان آنها همراه است. بنابراین تغییر از تنباکو به سیگارهای الکترونیکی به طور قابل توجهی خطر عمده سلامتی را کاهش می دهد.